Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden OntwerpDeal.com

OntwerpDeal is een handelsnaam van Premiums Group.B.V., gevestigd te Amsterdam (1014 CC) aan de Magneetstraat 7. Info@ontwerpdeal.com -
+31 (020) 68 22 5 22. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, nummer 53265408 BTW-nummer: NL 850815939B01

Disclaimer

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. OntwerpDeal.com wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

OntwerpDeal.com zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze webite doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. OntwerpDeal.com respecteert en verzekert de privacy van de eigenaren van de gegevens verstrekt via deze website. Mochten gegevens onverhoopt toch via onze website beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan OntwerpDeal.com en worden de gegevens verwijderd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.  

Offerte, overeenkomst en bevestiging  

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaatst via onze website.  

Oplevering  

De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wil ontvangen om een keuze te maken. OntwerpDeal.com behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. *Het niet ontvangen of willen ontvangen van de bestanden geeft geen recht tot enige mogelijkheid van een terugbetaling van een gedeelte van of de gehele factuur.  

De ontwerpen worden opgeleverd in de bestandsformaten PDF en JPG. Logo’s worden opgeleverd in de bestandsformaten PDF, JPG, PNG en SVG.  

Copyright, gedeponeerde merken  

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan OntwerpDeal.com worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. OntwerpDeal.com is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst), van het ontwerp van OntwerpDeal.com. OntwerpDeal.com kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.  

Gebruik en licentie  

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken: – Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken. – Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. OntwerpDeal.com behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar website en portfolio.  

Wijzigingen  

Wijziging van de overeenkomst, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

Geheimhouding  

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Auteursrecht & Intellectueel eigendom  

Het auteursrecht van alle door OntwerpDeal.com ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) ligt volledig bij OntwerpDeal.com tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten over de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van OntwerpDeal.com worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.  

Opzegging grafisch ontwerp  

Opdrachtgever kan binnen 24 uur na bestelling of betaling de opdracht gratis annuleren. Hierna is het gratis opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. In geval van tussentijdse opzegging heeft OntwerpDeal.com recht op het behoud van het gehele factuurbedrag.  

Betaling  

Betaling dient vooraf te geschieden. Alle door OntwerpDeal.com gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.   

Drukwerk  

OntwerpDeal.com drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is OntwerpDeal.com op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.  

Aansprakelijkheid  

OntwerpDeal.com is niet aansprakelijk voor:  

  1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan OntwerpDeal.com.
  4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
  5. OntwerpDeal.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.